ODNOWA I ROZWÓJ WSI

To działania skierowane do JST, organizacji pozarządowych o statusie OPP, Kościołów i związków wyznaniowych. W ramach tego działania można dofinansować projekty inwestycyjne dotyczące między innymi: budowy, remontów, modernizacji infrastruktury publicznej, służącej zachowaniu i kultywowaniu tradycji, obyczajów, pielęgnowaniu dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historii, tworzeniu zaplecza do społecznego i gospodarczego rozwoju wsi. Wysokość wnioskowanej kwoty wynosi co najmniej 25 000 zł

 

STATUS NABORU ZAMKNIĘTY
Informacja o naborze --do pobrania--
Kryteria wyboru operacji --do pobrania--
Oświadczenie o spełnianiu warunków konkursu --do pobrania--
Wykaz niebędnych dokumentów --do pobrania--
Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji --do pobrania--
Wniosek o dofinansowanie --do pobrania--
Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy --do pobrania--
Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji --do pobrania--
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 --do pobrania--

Ksiega wizualizacji PROW 

 

KONKURSY

IV/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-313/2013
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania


III/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-311/2012
Lista operacji wybranych do dofinansowania
 
Strony partnerskie