Nasza nowa LSR


W dniu 31 grudnia 2015 roku złożyliśmy wniosek o środki aplikacyjne na okres programowania 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Teraz Urząd ma około 3 miesiące na ocenę złożonych wniosków. Głównym załącznikiem do wniosku była Lokalna Strategia Rozwoju przyjęta przez Walne Zebranie Członków w dniu 30 grudnia 2015 roku.


Zapraszamy do zapoznania się z LSR na lata 2014-2020.


Zarząd LGD „Południowa Warmia”


12.01.2016r.Relacja z otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LGD PW)


W dniach od 02 września do 17 września 2015 roku, przy udziale pracowników LGD PW, z prezesem Tomaszem Piłatem na czele, przeprowadzono osiem otwartych spotkań konsultacyjnych - po jednym w każdej z członkowskich gmin: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda. Spotkania dotyczyły tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Podczas warsztatowej części spotkania przedstawiono uczestnikom przygotowaną diagnozę obszaru. W części warsztatowej zaprezentowano metodologię przeprowadzenia analizy SWOT a następnie uczestnicy wykonali własną analizę obszaru. Na koniec spotkania wspólnie z mieszkańcami opracowano projekt celów LSR na nadchodzące lata. Każda zgłoszona przez uczestników uwaga została zapisana i przekazana LGD Południowa Warmia do analizy i ewentualnego ujęcia w strategii.


W spotkaniach uczestniczyły łącznie 78 osoby: mieszkańcy, przedsiębiorcy, bezrobotni, młodzież, przedstawiciele sektora pozarządowego, przedstawiciele samorządów, powiatów, przedstawiciele otoczenia biznesu, sołtysi.


Lokalna Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem określającym cele, metody oraz sposoby realizacji zadań stawianych przed lokalnymi grupami działania na lata 2014-2020. Partycypacja mieszkańców w tworzenia zapisów LSR jest niezwykle ważna, gdyż to właśnie zaspokajanie ich potrzeb będzie wpływać na rozwój naszego regionu i poprawę jakości życia.


Poniżej publikujemy uwagi zebrane podczas konsultacji, za wszystkie serdecznie dziękujemy i liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju również będą Państwo aktywnie uczestniczyć. • Uwagi zgłoszone podczas spotkań konsultacyjnych

 • Galeria


  Spotknie LSR Barczewo


  Spotkanie LSR Pasym


  Spotknie LSR Stawiguda


  Spotkanie LSR Purda


  Spotknie LSR Olsztynek


  Spotkanie LSR Kolno


  Spotknie LSR Gietrzwałd


  Spotkanie LSR Biskupiec

  15.10.2015r.  Wspólnie twórzmy nową Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru LGD "Południowa Warmia" !!


  Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych we wszystkich Gminach członkowskich LGD, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, mieszkańców do włączenia się w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Południowa Warmia" spotkania mają na celu dokonanie diagnozy potrzeb, przedstawiania Państwa opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020. Zachęcamy do pracy w zespole roboczym pracującym nad strategią!


  W każdej z gmin odbędzie się spotkanie, do udziału w których zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców oraz przedsiębiorców.


  Terminy i miejsca spotkań:

  Lp. Nazwa Gminy Termin spotkania wraz z
  godzinami spotkania
  Miejsce spotkania (adres)
  1. Gietrzwałd 02.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Centrum Edukacji i Promocji,
  Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
  2. Biskupiec 03.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Biskupiecki Dom Kultury,
  ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec
  3. Kolno 08.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie,
  11-311 Kolno
  4. Olsztynek 09.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Urząd Miejski w Olsztynku,
  ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
  5. Purda 10.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Ochotnicza Straży Pożarna w Purdzie,
  11-030 Purda
  6. Stawiguda 15.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Urząd Gminy Stawiguda,
  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
  7. Pasym 16.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Miejski Ośrodek Kultury,
  ul. Rynek 10A, 12-130 Pasym
  8. Barczewo 17.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Ochotnicza Straż Pożarna,
  ul. Olsztyńska 5, 11-010 Barczewo

  Przewidywany czas trwania spotkania - 2 godziny.

  Spotkania będą dotyczyły w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR i wskaźników.

  Program spotkań związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla gmin Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda:

  1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju.
  2. Praca nad oceną potencjału LGD, w tym analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków - celów rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020.

  3. Podsumowanie, wnioski.

  Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

  Bez Państwa zaangażowania, opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.


  Dla celów organizacyjnych uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach pod numerem telefonu 89 674 04 85 lub mailowo na adres: lgd@poludniowawarmia.pl. Pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat spotkań.

  Zapraszamy!
  W imieniu Zarządu
  Lokalnej Grupy Działania
  Stowarzyszenia "Południowa Warmia"
  Tomasz Piłat


  10.08.2015r.   
  Strony partnerskie