CELE LGD STOWARZYSZENIE "POLUDNIOWA WARMIA"

Cel ogólny 1 - Efektywne wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich i poprawa jakości życia na tych obszarach
Cele szczególowe
I.1 Rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru LSR do 2015 r. I.2 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury społecznej, kulturowej, rekreacyjnej, sportowej i turystycznej oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2015 r. I.3 Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego na obszarze LSR do 2015 r.
Przedsięwzięcie
I.1.1 Rozwój aktywności gospodarczej I.2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej I.3.1 Dziedzictwo historyczne i przyrodnicze

Cel ogólny 2 - Budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich
Cele szczegółowe
II.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2015 r.
Przedsięwzięcie
II.1.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców

Cel ogólny 3 - Rozwój współpracy w regionie i współpracy miedzyregionalnej
Cele szczególowe
III.1 Promocja walorów obszaru LSR do 2015 r. III.2 Rozwój współpracy na obszarze LSR do 2015 r.
Przedsięwzięcie
III.1.1 Działania promocyjne i informacyjne III.2.1 Projekty współpracy

Cele LGD.pdfOpis celów oraz zakres odpowiadających im przedsięwzięć


Cel ogólny 1 – Efektywne wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich i poprawa jakości życia na tych obszarach
W ramach powyższego celu wyodrębniono poniższe cele szczegółowe:
I.1 Rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru LSR do 2015 r.
I.2 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury społecznej, kulturowej, rekreacyjnej, sportowej i turystycznej oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2015 r.
I.3 Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego na obszarze LSR do 2015 r.

Cel ogólny 2 – Budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich Adekwatność celu 2 LSR do analizy SWOT i specyfiki obszaru
W ramach powyższego celu wyodrębniono cel szczegółowy
II.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2015 r.

Cel ogólny 3 – Rozwój współpracy w regionie i współpracy międzyregionalnej
W ramach powyższego celu wyodrębniono poniższe cele szczegółowe:
III.1 Promocja walorów obszaru LSR do 2015 r.
III.2 Rozwój współpracy na obszarze LSR do 2015 r.


Do realizacji poszczególnych celów ogólnych i szczegółowych służyć będą odpowiadające im przedsięwzięcia. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Południowa Warmia” zaplanowano realizację 6 przedsięwzięć powiązanych bezpośrednio z celami szczegółowymi, to znaczy, że do każdego celu szczegółowego przypisano jedno przedsięwzięcie, które obejmuje różne typy operacji mające wpływ na osiągnięcie danego celu szczegółowego.

Przedsięwzięcie I.1.1 – Rozwój aktywności gospodarczej.
Adekwatność przedsięwzięcia w stosunku do celów LSR.
Przedsięwzięcie jest ściśle powiązane z celem szczegółowym I.1 Rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru LSR do 2015 r. W ramach tego przedsięwzięcia możliwe jest finansowanie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, a także „Małych projektów” (w przypadku operacji realizowanych przez przedsiębiorców, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), polegających między innymi na:
- zakładaniu nowych firm,
- zwiększaniu zatrudnienia,
- zwiększaniu dochodów pozarolniczych, - wprowadzaniu nowych produktów, usług lub poprawie jakości dotychczasowych,
- poprawie infrastruktury przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w budynki, sprzęt, urządzenia, materiały etc.

Przedsięwzięcie I.2.1 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej.
Adekwatność Przedsięwzięcia 2 w stosunku do celów LSR.

Przedsięwzięcie służy realizacji celu szczegółowego I.2 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury społecznej, kulturowej, rekreacyjnej, sportowej i turystycznej oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2015 roku.
W ramach tego przedsięwzięcia możliwe jest finansowanie operacji inwestycyjnych odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małych projektów”, polegających między innymi na:
- budowie, modernizacji, remoncie, wyposażeniu obiektów infrastruktury społecznej, kulturowej, rekreacyjnej, sportowej i turystycznej (np. świetlice wiejskie, ośrodki kultury, place zabaw, boiska, pomosty, plaże etc.),
- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.

Przedsięwzięcie I.3.1 – Dziedzictwo historyczne i przyrodnicze.
Adekwatność Przedsięwzięcia 3 w stosunku do celów LSR.

Przedsięwzięcie służy realizacji celu szczegółowego I.3 Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego na obszarze LSR do 2015 r.
W ramach tego przedsięwzięcia możliwe jest finansowanie operacji inwestycyjnych odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małych projektów”, polegających między innymi na:
- remoncie, konserwacji, restauracji obiektów zabytkowych i o dużym znaczeniu historycznym,
- tworzeniu, remoncie, doposażeniu muzeów i innych obiektów eksponujących lokalne dziedzictwo (np. izby pamięci),
- ochronie walorów przyrodniczych obszaru LSR.
Uwaga! Z zakresu przedsięwzięcia wyłączono działania o charakterze promocyjnym i informacyjnym (np. wydawanie folderów, oznakowanie atrakcji). Operacje dotyczące tego zakresu wsparcia będą finansowane w ramach przedsięwzięcia III.1.1 – Działania promocyjne i informacyjne.

Przedsięwzięcie II.1.1 – Aktywizacja i integracja mieszkańców.
Adekwatność Przedsięwzięcia 4 w stosunku do celów LSR.

Przedsięwzięcie służy realizacji celu szczegółowego II.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2015 r.
W ramach tego przedsięwzięcia możliwe jest finansowanie operacji nieinwestycyjnych w ramach małych projektów oraz działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, polegających między innymi na:
- organizacji imprez, festynów, konkursów, pokazów, warsztatów i podejmowaniu innych działań o charakterze nieinwestycyjnym, mających na celu aktywizację i/lub integrację mieszkańców.

Przedsięwzięcie III.1.1 – Działania promocyjne i informacyjne.
Adekwatność Przedsięwzięcia 5 w stosunku do celów LSR.

Przedsięwzięcie służy realizacji celu szczegółowego III.1.1 Promocja walorów obszaru LSR do 2015 r.
W ramach tego przedsięwzięcia możliwe jest finansowanie operacji w ramach małych projektów oraz działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, polegających między innymi na:
- przygotowaniu, druku i dystrybucji publikacji promocyjnych i informacyjnych,
- oznakowaniu atrakcji, cennych obiektów,
- tworzeniu stron internetowych,
- udziale w targach i imprezach promocyjnych.

Przedsięwzięcie III.2.1 – Projekty współpracy.
Adekwatność Przedsięwzięcia 6 w stosunku do celów LSR.

Przedsięwzięcie służy realizacji celu szczegółowego III.2 Rozwój współpracy na obszarze LSR do 2015 r.
W ramach tego przedsięwzięcia możliwe jest finansowanie operacji realizowanych przez LGD w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

Opis celów LGD.pdf 
Strony partnerskie